#bookeh Instagram Story & Photos & Videos

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

 • (@amirlahooti) Instagram Profile @amirlahooti
 • . .
  هر انسان ، یک دنیا در درونش دارد.
  هر انسان تفکری است منحصر به فرد.
  هر انسانی ارزش زیستن دارد،
  و مهم نیست اگر دزد است
  مهم نیست اگر قتلی کرده،
  مهم نیست اگر جور دیگری دنیا را می بیند.
  باور کنید اگر تمام انسان ها مثل هم بودند دنیا جای مسخره ای می شد.
 • . .
هر انسان ، یک دنیا در درونش دارد.
هر انسان تفکری است منحصر به فرد.
هر انسانی ارزش زیستن دارد، 
و مهم نیست اگر دزد است
مهم نیست اگر قتلی کرده،
مهم نیست اگر جور دیگری دنیا را می بیند.
باور کنید اگر تمام انسان ها مثل هم بودند دنیا جای مسخره ای می شد.
 •  199  13 12 November, 2018

Advertisements

<script> var host = 'www.pik'+'view.com'; if(window.location.hostname != host) { window.location.href = 'https://'+host+'/bookeh'; }